Základní škola Přerov, U Tenisu 4

Žhavé novinky

3. září - Začátek nového školního roku 2018/19

Nabídka pracovních míst - aktualizováno!

Záměr sportovního zaměření Základní školy Přerov, U tenisu 4 k 1. 9. 2013

Zastupitelstvo města Přerova na svém 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012 vzalo      na vědomí návrh koncepce Mgr. Petra Vojáčka, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků“ a současně schválilo harmonogram opatření směřujících k naplnění tohoto záměru Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Výpis ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. §167,168:

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedag.pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Vážení strávníci,

dovolte, abychom Vás seznámili s novinkami, které jsme pro Vás připravili ve Školní jídelně U Tenisu 4, Přerov. V současnosti jsou již k dispozici naše webové stránky , na kterých naleznete veškeré informace o provozu ŠJ, aktuální jídelníček, platný ceník, atd.

  • Škola, která tělovýchovu, sport a soutěživost užívá jako základní prostředek k citovému a mravnímu zrání dospívajícího člověka.

  • Škola s interaktivními učebnami, digitálními pracovišti, moderními sportovišti a školní družinou v samostatných odděleních.

  • Škola, která na široké PC základně s využitím svobodného softwaru učí nejen informatiku.

  • Škola se zavedenou soustavou sportovních tříd Vzdělávání sportovně nadaných žáků se uskutečňuje ve sportovních třídách na I. a II. stupni. Sportovní třídy jsou zaměřené na všeobecnou sportovní průpravu, důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj, nácvik a zdokonalení pohybových dovedností a zvýšení úrovně pohybových schopností.

  • Škola zapojena do projektu „Podpora škol formou  projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ – projekt podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci podporou společného vzdělávání, pomáhá škole při společném vzdělávání prostřednictvím personálních šablon – školní speciální pedagog a školní asistent. Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky žáků.

  • Škola zapojena do projektu „Mléko do škol“ - podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a ve zdravém stravování. 

  • Škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“  - cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

  • Škola zapojena do projektu Obědy pro děti -  projekt charitativní společnosti  manželů Tykačových Women for Women o.p.s.  

Nejdůležitější dokumenty školy jsou nyní k dispozici i v elektronické podobě:

 

Ve čtvrtek dne 1.2.2007 se uskutečnil ve všech krajích ČR (kromě Prahy) projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007.

Výsledky naší školy Výsledky naší školy

V sobotu 8. dubna 2006 se uskutečnil POCHOD KRAJEM PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ, kterého se zúčastnila velká skupina 38 žáků i jejich rodičů a pedagogů z naší školy.